Kontaktní centrum Klíč Terénní programy Agarta

Kontaktní centrum Klíč (KC) je nízkoprahové zařízení zaměřené na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací klientů, na sociální práci, na vybrané výkony zdravotní péče. Služba je vedena zejména přístupem snižování rizik (tzv. Harm Reduction) spojených s problémovým užíváním drog (včetně možnosti programu výměny injekčního náčiní), usilujícím o ovlivnění motivace klientů ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání další odborné pomoci. Poskytuje vedle poradenství i zhodnocení stavu klienta a zprostředkování léčby. Rovněž poskytuje podmínky pro vykonání osobní hygieny.

Kontaktní centrum Klíč je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zároveň s ohledem na povinnost certifikace (dle usnesení vlády ČR č. 300/2005 a 700/2005) je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování kontaktních a poradenských služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Kontaktní centrum Klíč

tel.:+420 571 436 900
e-mail:kc-klic@seznam.cz
adresa:Ohrada 1879
755 01 Vsetín

Vedoucí zařízení je Jakub Olšák

Provozní doba Kontaktního centra Klíč

Pondělí10:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Úterý10:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Středa10:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Čtvrtek10:00 – 12:00   13:00 – 16:00
PátekZavřeno

Na poradenství doporučujeme objednat se telefonicky.
 
 


Přístupnost služeb

Všechny odborné služby jsou při splnění vstupních kritérií veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV či HBV, HCV pozitivity), socioekonomické možnosti, např. schopnost službu zaplatit. Služby jsou přístupné bez ohledu na druh závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
Veřejná přístupnost služby znamená, že každý zájemce o službu a uživatel služby má právo na rovný a volný přístup ke službě bez ohledu na potenciálně diskriminující charakteristiky. Pracovníci KC berou zároveň v úvahu odborná kritéria a (kontra)indikace pro využití služby:

Základní vstupní kritéria KC:
> věk nad 15 let
> spadá do cílové skupiny KC

Kontraindikace pro vstup a pobyt v KC:
zájemce o službu/klient je ve stavu, který je výrazně potenciálně nebezpečný pro ostatní osoby v zařízení (značná intoxikace osoby, agresivita, akutní psychotický stav, podezření na TBC apod.)

Důvody pro neposkytnutí služeb:
Zájemcům, kteří odpovídají naší cílové skupině, neposkytneme naše služby z důvodu:
> program neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
> kapacita programu je plně obsazena
> žádaná námi poskytovaná služba neodpovídá potřebám zájemce
> stav klienta se změnil natolik, že je třeba jiný druh služby
> uživatel byl z programu vyloučen za velmi vážné porušení pravidel

Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů (způsoben službou a není zdůvodnitelný dodržením kvality služby), které by mohly zhoršit aktuální stav klienta. V případě, že služba nemůže v daný okamžik poskytnout potřebné služby, je zájemci o službu či klientovi doporučeno jiné zařízení.

Službu či konkrétní služby je možno využít i zcela anonymně.

Hygienický servis

Hygienický servis je služba umožňující klientům udržovat a obnovovat základní hygienické návyky.

V praxi to znamená:
> poskytnutí možnosti základní hygieny (WC, sprcha)
> poskytování možnosti vyprání prádla
(praní a sušení prádla je za finanční spoluúčasti klienta v hodnotě 5 + 5 Kč)

Individuální poradenství

Individuální poradenství je určeno klientům, kteří se rozhodli nějakým způsobem řešit svou situaci. Poradenství můžeme rozdělit na:

> obecné, které se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit
> strukturované, jehož cílem je pomoci klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, který je průběžně modifikován. Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie
> individuální konzultace o průběhu naplňování léčebného plánu klienta, jde o vysoce strukturovaný rozhovor zaměřený prakticky na rozvoj konkrétních schopností a dovedností klienta

Informační servis

Informační servis je poskytován na základě vyjádřeného zájmu klienta. Předávané informace odpovídají povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Jedná se především o informace:

> o bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu
> o zdravotní a sociálně-právní oblasti
> o literatuře pro vzdělávání
> jiné specifické informace

Krizová intervence

Jde o přístup založený na skutečnosti, že krize je přirozeným jevem v životě člověka. U klientů užívajících drogy pak ke krizi dochází velice snadno. Služba je určena, jak uživatelům drog, tak jejich blízkým a je poskytována v zařízení i po telefonu. V praxi intervence představuje:

> jednorázové setkání zaměřené na zvládnutí a překonání krize klienta způsobené jeho sociální situací nebo zdravotním stavem
> opakované sezení zaměřené na orientaci v příčinách krizového stavu a zvládnutí potíží

Orientační test z moči

Je prováděn výhradně na žádost klienta. Nabízíme dva druhy orientačních testů:

> test na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči, jehož cílem je průběžná kontrola abstinence. Pracovník může klientovi vydat potvrzení o výsledku testu
> těhotenský test

Neoddělitelnou součástí testování je také předtestové a potestové poradenství zaměřené na předání informací o limitech testu, popřípadě dalších službách K-centra.

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

Jde o:
> obecné poradenství pro rodinného příslušníka či jinou blízkou osobu uživatele drog. Cílem je pomoci zvýšit jejich kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby
> strukturované poradenství, které má za cíl pomoci lépe chápat uživatele drog a pomáhat mu, aby se dokázal efektivněji vyrovnávat s určitým typem konkrétního problému a lépe dokázal dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, jenž je průběžně modifikován. Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie

Potravinový servis

Tato služba je zaměřena na celkovou zdravotní a také částečně sociální pomoc a rehabilitaci. Nabídkou potravin se snažíme snižovat zdravotní a sociální poškození klientů. Jedná se o poskytnutí potravin a nápojů, které jsou součástí nabídky kontaktního centra, ke konzumaci v prostorách zařízení. Naše centrum nabízí zdarma kávu nebo čaj, instantní polévka je za finanční spoluúčasti klienta v hodnotě 3 Kč. Součástí služby je také vedení klientů k samostatnosti a zodpovědnosti.

Testování infekčních onemocnění

Cílem výkonu je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Součástí je samozřejmě předtestové a potestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění a předání informací o infekčních nemocech a potřebné následné lékařské péči v případě pozitivního výsledku.

V současnosti nabízíme bezplatné a anonymní testování na protilátky HIV, hepatitidy typu B a C, syfilis.

Sociální práce

Součástí služeb kontaktního centra je i sociální servis, jehož součástí je snaha o odbourání nedůvěry klientů v různé instituce a úřady. Jedná se o aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Jde například o:

> pomoc v oblasti sociálně právní (např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, dokladů, přídavků, kontakt se sociálními institucemi, problémy s bydlením, splátkové kalendáře…)
> zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních
> asistenční služba-jedná se o doprovod klienta do příslušné instituce

Výměnný program

Výměnný program představuje výměnu injekčního materiálu nebo jeho součást – samostatný výdej čistého nebo příjem použitého injekčního materiálu. Nedílnou součástí této služby je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci (např. dezinfekční tampony, filtry, náplasti, vody…) včetně poučení o bezpečnějším braní a správné likvidaci použitého materiálu. Dle možností je vydáván také další Harm reduction materiál (např. prezervativy, vitaminy, alobal…)

Základní zdravotní ošetření

Jeho cílem je ošetřit základní poranění a poskytnout nejnutnější pomoc v kombinaci se snahou přimět klienta, aby využil odbornou pomoc lékaře. Je to tedy zákrok provedený v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, jestli se jedná o ošetření onemocnění či poranění způsobených injekční aplikací drog (abscesy apod.) včetně neodkladné první pomoci.