Kontaktní centrum Klíč

Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám, užívajícím drogy nebo jejich blízkým. Těžiště činnosti zařízení spočívá v přispívání ke změně rizikového životního stylu, socializaci, aktivizaci a poradenství určené osobám, pro které jsou námi poskytované služby přijatelnou formou pomoci v jejich situaci. V rámci kontaktního centra nabízíme především tyto služby.
VÍCE...

Terénní programy Agarta

je specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů drog. To napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Jde vlastně o typ služby, která nečeká, až se na ni kdokoli obrátí s problémem, ale nachází se přímo v místech sociálních konfliktů. Zaměřuje se především na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, žijí chaotickým životním stylem a nejsou motivováni ke změně. Hlavním cílem tohoto programu je proto navázat s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a následně při rozvíjení schopností vedoucích k socializaci. V současné době probíhají terénní programy ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Po telefonické dohodě i v okolí.
VÍCE...

Kontaktní centrum Agarta

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.
V rámci projektu bude ve Valašském Meziříčí otevřeno kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně jejich blízkých žijící nebo pobývající ve městě Valašské Meziříčí a v jeho částech kde hrozí větší rizika sociálního vyloučení.
VÍCE...

Nabídka besed a vzdělávacích seminářů Agarty

Vzdělávací program Drogy a závislosti pro studenty základních a středních škol

Co nabízíme:

Po několika letech práce s lidmi potýkajících se s drogovým problémem, jsme se rozhodli předat nabité letité zkušenosti z našeho oboru i mladým lidem a studentům („neuživatelům“) a rozšířit preventivní aktivity o besedy a interaktivní přednášky zaměřené na téma závislost a dospívání. Rádi bychom i touto formou předcházeli případným problémům spojených se závislostmi a pomohli vyvracet mýty a stereotypy spojené s drogami (respektive s uživateli drog), se kterými se děti a mládež potýkají i v této informační době. Z těchto důvodů přicházíme s nabídkou naučných bloků pro základní a střední školy v bývalém okresu Vsetín.

Pro koho jsou přednášky určeny?

Cílovou skupinou přednášek jsou studenti 9. tříd základních škol, střední školy a odborná učiliště. Přednášku není problém přizpůsobit odlišné cílové skupině.

Jaké druhy přednášek nabízíme?

Informační přednášky
Informační přednášky nabídnou cca 60 minut informací o naší organizaci a jejich službách pro klienty i širokou veřejnost, cílech naší práce a o drogové problematice komplexně.

Motivačně – interaktivní přednášky
Přednáška, která je dlouhá přibližně 90 minut, poskytne základní informace o drogové problematice. Zároveň budou studenti prostřednictvím interaktivní vzdělávací hry vtaženi do modelové situace a pomoci vlastního prožitku budou moci lépe pochopit nejen problematiku závislosti samotné, smýšlení drogově závislých, ale i skutečnost, jak tento problém působí na široké okolí uživatelů. Součástí přednášky bude kvíz, který poukáže na míru předsudků a stereotypů, se kterými se každý člověk každodenně potýká.

Vzdělávací seminář určený pro učitele základních škol, středních škol a středních odborných škol

Nově jsme naši nabídku rozšířili o vzdělávací blok pro učitele základních a středních škol a rodiče, jejichž vzdělání v této oblasti je v dnešní době nezbytností.
Vzdělávací blog nazvaný „Drogy tady a teď“ provede pedagogy základní klasifikací drog, prostor je věnován závislostem a naší zkušeností s nimi. Předáváme užitečné informace, které mohou pomoci v případě řešení drogové závislosti v rámci pedagogického působení. Seminář je možno, v případě zájmu, upravit i pro rodiče studentů.

a) Vzdělávací seminář „Drogy tady a teď“
- teoretický
- časová dotace: 3 hodiny
- cena za edukační seminář: 1 200 Kč

b) Vzdělávací seminář „Drogy tady a teď“ spojený s interaktivní hrou
- teoretický, spojený s prožitkovou interaktivní hrou
- časová dotace: 4,5 hodin
- cena za edukační seminář spojený s interaktivní hrou: 1 600 Kč

Kde přednášky probíhají?

1) Kontaktní centrum Klíč
Přednáška proběhne v KC Klíč, adresou Ohrada 1879, Vsetín. Kontaktní centrum, které sídlí v bývalém krytu civilní obrany, je úžasným prostorem. Přednáška bude spojena s prohlídkou prostor centra. Studenti uvidí, jak takové kontaktní centrum vypadá a kde jsou služby našim klientům poskytovány.

1) Prostory školy
Naši lektoři přijedou přímo za vámi do školy a přednášku uskuteční ve vhodných prostorách, vámi určených.
Výhodou této možnosti je, že lektoři přijdou přímo za vámi. Zůstáváte ovšem ochuzeni o jedinečnou prohlídku našich prostor.

Podrobnější informace o možnostech přednášek a Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 571 436 900, 724 735 606 nebo na emailu kc-klic@seznam.cz. Na těchto kontaktech si můžete rovněž domluvit konkrétní termín přednášky/edukačního semináře.