Terénní programy AgartaKontaktní centrum Klíč

je specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů drog. To napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Jde vlastně o typ služby, která nečeká, až se na ni kdokoli obrátí s problémem, ale nachází se přímo v místech sociálních konfliktů. Zaměřuje se především na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, žijí chaotickým životním stylem a nejsou motivováni ke změně. Hlavním cílem tohoto programu je proto navázat s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a následně při rozvíjení schopností vedoucích k socializaci. V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Po telefonické dohodě i v okolí.

Terénní programy Agarta

V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. První středu v měsíci probíhá terénní program v Brumově-Bylnici, poslední středu v měsíci probíhá terénní program ve Valašských Kloboukách.

+420 737 451 756
+420 739 829 678
terenniprogramy@seznam.cz
Provozní doba

PondělíValMez 13:30–17:30
ÚterýVsetín/ValMez13:30–17:30
StředaRožnov p. R/Val.Klob./
Brumov-Bylnice
13:45–18:00
ČtvrtekVsetín/ValMez13:30–17:30
PátekValMez13:30–17:30

 
 


Vyhledávání a monitoring

Není přímou prací s klientem, spíše slouží pracovníkovi k vytvoření osobní orientace v prostředí terénu. Napomáhá terénnímu pracovníkovi k vytvoření relativně reálného obrazu o tom, jak drogová scéna v prostoru daného terénu vypadá, jaké služby jsou žádány, jaké jsou rozšířené užívané drogy, kolik se v prostoru terénu vyskytuje klientů atd. Cílem této činnosti je využití získaných informací pro větší efektivitu nabízených služeb.

Kontaktování potencionálních klientů

Při této činnosti dochází k vytipování míst a osob, které by svým vzhledem, chováním, věkem atd. mohly být potencionálními uživateli drog nebo přímo spadat do cílové skupiny. Důležitou součástí těchto kontaktů je předání letáků či dalších propagačních materiálů s odkazem na TP, KC a s kontakty na programy.

První kontakt

V průběhu tohoto setkání dochází k uzavření ústní smlouvy a předávání informací pracovníkem programu klientovi a naopak.

Individuální plánování

Jedná se o kontinuální individuální práci s klientem, kdy s pracovníkem společně plánují, realizují a vyhodnocují průběh poskytování služby s ohledem na osobní cíle a možnosti klienta.

Informační servis

Jedná se o poskytování informací klientovi, osobám blízkým či širší veřejnosti pracovníkem TP v místě běžného kontaktu v prostoru terénu. Cílem této služby je poskytování kvalitních, ověřených informací tak, aby vedly k zvýšení povědomí klienta o oblastech, které se ho přímo dotýkají nebo o něž projeví zájem.

Výměnný program

Výměnný program je služba určená především pro nitrožilní uživatele drog. Zahrnuje sběr a výdej injekčního materiálu, nezbytný je výdej materiálu programu Harm Reduction (dezinfekce, vody, filtry, kyseliny do opiátů…), kondomů a zdravotnického materiálu. Cílem této služby je ochrana zdraví osob a to uživatelů návykových látek i široké veřejnosti.

Sběr nalezeného injekčního materiálu

Součástí TP je také hledání, monitorování a evidence míst s výskytem nalezeného odhozeného injekčního materiálu. Pracovník dochází na místa, kde se ve zvýšené míře sdružují uživatelé drog, a příležitostně kontroluje, zdali se na těchto místech nevyskytují pohozené inj. stříkačky. Stejně tak pracovník kontroluje místa, kde byl nález injekčního materiálu již potvrzen. Sběr nalezeného injekčního materiálu chrání širokou veřejnost před hrozbou nákazy infekčními nemoci jako je HIV, HCV, HBV.

Krizová intervence

Krizová intervence je služba poskytovaná osobám, které signalizují potřebu aktuálního řešení stresové situace. Cílem aktuální krizové intervence je zklidnění klienta, stabilizování jeho stavu, snížení nebezpečí a zamezení dalšímu prohlubování krize. Cílem perspektivní krizové intervence je propracovat s klientem nejbližší budoucnost a vyhledávání možností zvládání situací.

Sociální servis

Cílem je motivovat klienta k samostatnému jednání s úřady a institucemi, zlepšování jeho sociální situace a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Dalším cílem je zapojování klienta do chodu společnosti za účelem změny jeho chování a zlepšení kvality života.

Asistenční služba

Asistenční služba je doprovod klienta na úřady, do institucí, do zdravotnických a léčebných zařízení a seznámení s jejich činností. Služba je poskytována, cítí-li klient nejistotu při jednání s institucemi, má-li obavy z neúspěchu při jednání s těmito institucemi, z diskriminace, nemá-li důvěru v instituce.

Zdravotnický servis

Jedná se o asistenci při ošetření drobných zranění, oděrek, pohmožděnin či poškození způsobených intravenózním užíváním drog (abscesy, záněty). Tato služba nenahrazuje zdravotnická zařízení. Cílem je snižovat možná zdravotní rizika, předcházet většímu zdravotnímu poškození, informovat.

Případová práce

Tento úkon se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit, jednat efektivněji, a pomáhá mu dosáhnout jeho cílů. Jedná se o práci s terapeutickým přístupem dlouhodobějšího charakteru.

Motivační rozhovory

Cílem motivačních rozhovorů je podnítit či udržet u klienta změnu rizikových návyků, podpora klienta v jeho rozhodnutí abstinovat, osvětlení fází závislosti, především pak relapsu, a pomoc v odmítání drogy pomocí mnohých technik.

Odkazy a zprostředkování

V případě, kdy klient požaduje službu nebo pomoc, kterou mu nelze v rámci TP zajistit, předá mu pracovník informace a kontakty na zařízení, která se na danou problematiku orientují. Cílem je odkázat nebo přímo zprostředkovat klientovi kontakt s dalšími službami a institucemi, které mu mohou pomoci při řešení jeho nepříznivé životní situace.

Telefon

Cílem této služby je zrychlit a zefektivnit komunikaci s klientem. Uživatel terénních programů může na základě ústní žádosti použít služební telefon pracovníka TP k vyřízení svých neodkladných záležitostí na úřadech a institucích, s rodinou, nabídky zaměstnání atd.

Testování

Testování na infekční choroby (HIV. HCV, HCB, Syfilis), drogové testy (přítomnost OPL v organismu) a těhotenské testy v rámci terénního programu neprovádíme. Zájemcům o testování je pracovníky TP doporučena návštěva KC- Klíč na Vsetíně. Zde se mohou otestovat. Součástí doporučení je i předání kontaktu na KC Klíč (leták, vizitka) a informace o průběhu testování.