Terénní programy AgartaKontaktní centrum Klíč

je specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů drog. To napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Jde vlastně o typ služby, která nečeká, až se na ni kdokoli obrátí s problémem, ale nachází se přímo v místech sociálních konfliktů. Zaměřuje se především na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, žijí chaotickým životním stylem a nejsou motivováni ke změně. Hlavním cílem tohoto programu je proto navázat s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a následně při rozvíjení schopností vedoucích k socializaci. V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Po telefonické dohodě i v okolí.

Terénní programy Agarta

Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radh.,
Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice a okolí

+420 737 451 756
+420 739 829 678
terenniprogramy@seznam.cz
Provozní doba

PondělíValMez 13:30–17:30
ÚterýVsetín/ValMez13:30–17:30
StředaRožnov p. R/Val.Klob.13:45–18:00
ČtvrtekVsetín/ValMez14:00–18:30
PátekValMez13:30–17:30
 
 


Individuální poradenství

Individuální poradenství se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit, jednat efektivněji a pomáhá mu dosáhnout jeho cílů. Na rozdíl od individuálního poradenství v K- centru je omezeno tím, že je uskutečňováno v přirozeném prostředí uživatelů služeb. Je proto nutné dbát na klientovo soukromí a snažit se zabránit vstupování třetích osob. Tato služba je určena klientům, kteří z nějakého důvodu nechtějí využít stejné služby v K-centru.

Informační servis

Informační servis zahrnuje poskytování informací klientovi, jeho rodinným příslušníkům, osobám blízkým a také širší veřejnosti pracovníkem terénního programu v prostoru terénu. Informace podává pracovník s ohledem na srozumitelnost, přijatelnou formou klientovi, poskytuje je jen na základě vyjádření zájmu klienta, drží se faktů a sděluje pouze ověřené informace, aby nedocházelo ke klamání či matení klienta. Předávané informace odpovídají povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Jedná se především o informace:

> bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu
> zdravotní a sociálně-právní oblasti
> literatuře pro vzdělávání
> jiné specifické informace

Kontaktní práce

V kontaktní práci jde o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní služby vycházející z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Cílem je vytvoření vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb. Jsou vymezovány a upevňovány hranice komunikace s klientem a podporovány jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a využívat aktuální nabídky služeb. Neoddělitelnou součástí kontaktní práce je i získávání údajů o místní drogové scéně a mapování rizikového chování klienta.

Krizová intervence

V případě, kdy se klient dostane do sociální zdravotní nebo jiné krize může využít pomoci terénního pracovníka, který je-li to pro klienta přijatelné řešení, pomáhá klientovi nalézt, zvládnout a překonat aktuální krizi přímo v terénu. Součástí je také navržení dalších kroků vedoucích k orientaci v příčinách a zamezení opakování krize. Současně je ale velmi nutné každý případ individuálně posoudit a pokusit se co nejrychleji a nejefektivněji zasáhnout ve prospěch klienta.

Sekundární výměnný program

Jde o program zaměřený na realizaci výměny prostřednictvím osob užívajících drogy a pohybujících se na drogové scéně mimo dosah služeb terénních programů. Program představuje činnost pověřené osoby, která vede strukturovaný program určený klientům užívajícím drogy, kteří z nějakého důvodu nechtějí přímo využít služeb terénního pracovníka. Pověřená osoba by měla mít přirozený vliv (respekt) ve své sociální skupině a být schopná pravidelné spolupráce. Pravidelný kontakt s touto osobou je pak zaměřený na poskytnutí materiálu a získání potřebného minima informací o skupině využívající výměnný program prostřednictvím této osoby. Nedílnou součástí je i systematické vzdělávání těchto osob.

Sociální práce

Sociálně práce v terénu se příliš neliší od stejné služby v K-centru. Rozdíl je především v omezení prostředím a častějším zaměření na asistenční službu. Tato činnost představuje doprovod klienta do příslušné instituce či zařízení. Jde především o místa, kde si klient z různých důvodů přeje podpořit, má strach jednat s touto institucí sám, nebo to vyžaduje charakter tohoto zařízení, jako detox či terapeutická komunita.

Testování infekčních onemocnění

Terénní pracovník je vybaven mobilními testovacími sety na HIV protilátky a je schopen odebrat vzorek ze slin klienta se zájmem o testy. Testování je anonymní a je uskutečňováno výhradně na základě vyjádřeného zájmu klienta. Výsledek je pak příslušnému klientovi sdělen do týdne. Součástí je samozřejmě také předtestové a potestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění a předání informací o infekčních nemocech a potřebné následné lékařské péči v případě pozitivního výsledku.

Výměnný program

Stejně jako v K-centru je i v terénu uskutečňován výměnný program. Terénní pracovník sebou nosí sterilní zdravotnický materiál pro nitrožilní užívání drog a vybavení pro likvidaci kontaminovaného materiálu. Zájemcům o výměnu pak mění použitý injekční materiál za sterilní. Součástí jeho práce je i vyhledávání a likvidace materiálu, který můžeme najít v místech s častým pohybem lidí užívajících nitrožilně drogy.

Základní zdravotní ošetření

Terénní pracovník má zdravotnický materiál potřebný pro ošetření drobných oděrek a ran či mírných otoků, pohmožděnin nebo stavů po aplikaci drog jako abscesy, záněty… V případě, že klient projeví zájem o tuto službu, je pracovník schopen poskytnout základní zdravotní ošetření přímo v terénu. Důležité je vyvinout snahu přimět klienta k návštěvě lékaře či podobného odborného zařízení, popřípadě mu nabídnout doprovod.